• 0px
  • -960px
  • -1920px
  • -2880px
  • -3840px
  • -4800px
  • -5760px
  • -6720px

 Onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Overbeek Support VOF 

ARTIKEL 1
Van Overbeek Support VOF, hierna te noemen budgetbeheerder, heeft tot doel het begeleiden van ondernemers dan wel Particulieren m.b.t. hun financiële situatie. Hieronder wordt verstaan: “Het geven van voorlichting, budgetadvisering, begeleiding, trainingen en coaching”.

ARTIKEL 2
Voor zover tussen de budgetbeheerder en een cliënt niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen­gekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van de gebruiker.

ARTIKEL 3
Alle werkzaamheden ten behoeve van cliënt worden, na overleg met, en in opdracht van de cliënt, volgens het geldende tarief en mét de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

ARTKEL 4
De budgetbeheerder stelt de cliënt voordat een zaak in behandeling wordt genomen, van het betreffende tarief op de hoogte. In dit tarief zijn niet begrepen de overige kosten, zoals reiskosten administratiekosten, griffierechten, telefoon kosten, deurwaarderskosten en kosten van derden. Deze kosten zullen afzonderlijk, en zo mogelijk, gespecificeerd, al dan niet door de derde partij zelf, aan de cliënt in rekening worden gebracht, op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

ARTIKEL 4
Alle opdrachten van cliënten beschouwt de budgetbeheerder als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

ARTIKEL 5
De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 6
De budgetbeheerder is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.
 
ARTIKEL 7
Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, Tenzij anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de gebruiker zich het recht voor om het verlenen van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten. Indien de cliënt niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de cliënt de wettelijke rente verschuldigd zijn.
Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 40,00 zulks conform de wet BIK 2012

ARTIKEL 8
De budgetbeheerder is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde, derden. Indien dit een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de cliënt, zulks naar het oordeel van de budgetbeheerder, wenselijk maakt. De budgetbeheerder zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

ARTIKEL 9
De budgetbeheerder is altijd gerechtigd om het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.

ARTIKEL 10
 De cliënt vrijwaart de budgetbeheerder tegen aanspraken van derden, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.
  
ARTIKEL 11
Cliënt zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. De budgetbeheerder is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen, en gedane werkzaamheden, indien deze zijn gedaan op basis van door de cliënt, onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

ARTIKEL 12
De budgetbeheerder zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de gebruiker voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de gebruiker wordt uitgekeerd.
Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de budgetbeheerder beperkt tot een maximum van het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de gebruiker sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. In  Overmacht situaties in de breedste zin des woords en bijzondere omstandigheden  waaronder onder andere wordt verstaand Pandemieën en epidemieën.  Wordt door budgetbeheerder geen enkele aansprakelijkheid aanvaard
Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door de gebruiker ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

ARTIKEL 12
 De budgetbeheerder is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

ARTIKEL 13
De budgetbeheerder staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

ARTIKEL 14
 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

ARTIKEL 15
De budgetbeheerder is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 16
 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien de budgetbeheerder geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

ARTIKEL 17
 Op alle door de gebruiker verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
  
ARTIKEL 18
Budgetbeheerder is geen schuldhulpverleningsorganisatie, wij zullen ons niet bezighouden met schuldhulpverlening/bemiddeling en daarom ook geen acties ondernemen welke een totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een natuurlijk dan wel rechtspersoon welke geheel of gedeeltelijk voortvloeiend zijn uit een of meerdere krediettransacties, te bewerkstelligen, of deze suggestie wekken

ARTIKEL 19
18. Cliënt is verplicht zelfstandig de schuldeisers op de hoogte te brengen van de ontstane samenwerking en ervoor zorg te dragen dat, zo nodig, gebruiker in bezit komt van de actuele saldo informatie omtrent openstaande schulden.

ARTIKEL 20
Ingeval cliënt op enigerlei wijze niet in staat is dit zelfstandig te (kunnen) doen, zal budgetbeheerder dit voor cliënt doen, waarbij cliënt ten alle tijde geacht wordt deze handelingen onder zijn eigen verantwoordelijkheid te hebben gepleegd. Budgetbeheerder is in deze nimmer teken bevoegd.

ARTIKEL 21
In geval van geschillen tussen de cliënt en de budgetbeheerder zullen partijen trachten deze in eerste instantie onderling op te lossen, volgens het klachten protocol.  Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld onderling op te lossen zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de cliënt zijn woon of verblijf plaats heeft. (Art 99Rv lid 1 en 2)

ARTIKEL 22
Budgetbeheerder is niet aansprakelijk te stellen indien handelingen voortkomen uit onjuiste informatiegegeven door cliënt aan de budgetbeheerder

Tot slot
Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt en geldend vanaf 09-04-2013 en aangepast op 06-04-2020