• 0px

Beroep & Gedragscode

Wij hanteren de  navolgende gedragscode

GEDRAGSCODE
 
Artikel 1 Algemene bepaling
De Gedragscode Budgetbeheer is bindend
 
Artikel 2 Definities
In de Gedragscode Budgetbeheer van: Van Overbeek Support v.o.f
Aanvrager: iedere natuurlijke persoon die zich wendt tot van Overbeek Supportv.o.f
met het verzoek ten behoeve van hem het beheer van zijn inkomen over te
nemen en ten laste daarvan voor hem betalingen en reserveringen te doen;
Betalingen: het in opdracht en voor risico van de rekeninghouder verrichten van betalingen
ten laste van de op zijn naam staande budgetbeheerrekening;
Budgetbeheer: het geheel van activiteiten in het kader van het beheren van het inkomen van
de rekeninghouder en het overeenkomstig het vastgestelde budgetplan verrichten
van betalingen;
Budgetbeheerder: van Overbeek Support v.o.f
Budgetplan: het in overleg met de rekeninghouder en/of de verwijzer opgestelde plan voor
het beheer van het te ontvangen inkomen, de te verrichten betalingen, de
reserveringen en het huishoudgeld;
Inkomen: inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten,
inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid
en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden;
Leefgeld: het bedrag waarover de rekeninghouder vrij kan beschikken, nadat de vaste
lasten, de variabele lasten, de reserveringen en de eventuele kosten van budgetbeheer
op het inkomen in mindering zijn gebracht;
Leefgeldpas: de pas waarop door de budgetbeheerder het leefgeld vanaf de budgetbeheerrekening
wordt gestort en waarmee de rekeninghouder betalingen kan verrichten.
Machtiging: de verklaring van de rekeninghouder waarbij hij de budgetbeheerder het recht
geeft om zijn inkomen te ontvangen;
 
Artikel 3 Voorwaarden aanvraag budgetbeheer
Een aanvraag tot budgetbeheer kan uitsluitend worden ingediend, indien door de aanvrager aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de aanvrager dient meerderjarig te zijn en dient te beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats dan wel een vast postadres binnen het werkgebied van een budgetbeheerder;
c. de aanvrager dient zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs;
d. de aanvrager dient te beschikken over een inkomen;
e. de aanvrager moet in staat zijn de kosten voor het budgetbeheer te voldoen dan wel te beschikken over een garantstelling passend binnen het lokale beleid;
f. toelating tot budgetbeheer is afhankelijk van het acceptatiebeleid van de budgetbeheerder.
 
Artikel 4 Overeenkomst tot budgetbeheer
Het budgetbeheer start met een overeenkomst tussen de budgetbeheerder en de aanvrager waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd. De budgetbeheerder verwijst hierin naar art 7 van deze gedragscode.
De overeenkomst tot budgetbeheer komt in beginsel op vrijwillige basis tussen de aanvrager en de budgetbeheerder tot stand, tenzij het budgetbeheer door de gemeente als voorwaarde is gesteld.
De overeenkomst tot budgetbeheer wordt voor een tevoren overeengekomen periode.
Na afloop van de looptijd kan de budgetbeheerrekening op verzoek van de rekeninghouder en/of de verwijzer worden verlengd.
De overeenkomst tot budgetbeheer kan te allen tijde door de rekeninghouder en de budgetbeheerder onder opgaaf van redenen worden beëindigd. Dit dient schriftelijk te geschieden en daarbij dient een opzeggingstermijn van minimaal één maand in acht te worden genomen.
 
Artikel 5 Schuldregeling en budgetbeheer
van OverbeekSupportv.o.fis geen erkende schuldhulpverlener volgens de WCK 1990, daarom zal de schuldhulpverlening ook plaatsvinden door erkende schuldhulpverleners of zal de cliënt worden doorgestuurd naarde gemeentelijke schuldhulpverlening instanties.
 
Artikel 6 Goed budgetbeheer
De budgetbeheerder zal zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gedragen als een goed budgetbeheerder. De Budgetbeheerder stelt met de rekeninghouder een “Budgetplan” op nadat de budgetbeheerder voldoende inzicht en informatie heeft over de financiële situatie van de rekeninghouder. De Budgetbeheerder betaald alle vaste lasten en maakt reserveringen voor te verwachten uitgaven voor zover dit mogelijk is. Periodiek stort de budgetbeheerder leefgeld op de leefgeldrekening van de rekeninghouder. De budgetbeheerder zal maandelijks aan de rekeninghouder rekening en verantwoording afleggen door het toezenden van een rekeningafschrift. Het rekeningafschrift bevat een overzicht van de ontvangsten op en betalingen ten laste van de budgetbeheerrekening. De budgetbeheerder is verplicht de rekeninghouder op zijn verzoek inzage te geven in het verloop van de budgetbeheerrekening anders dan in het kader van de periodieke rekening en verantwoording.
 
Artikel 7 Verplichtingen van de rekeninghouder.
De rekeninghouder zorgt er voor, dat zijn inkomen op de budgetbeheerrekening bij de budgetbeheerder wordt gestort. Ter uitvoering van het budgetbeheer zal de rekeninghouder de budgetbeheerder machtigen om zijn inkomen te ontvangen. De rekeninghouder is bevoegd te allen tijde zijn machtigingen in te trekken. De budgetbeheerder is bevoegd de overeenkomst tot budgetbeheer te beëindigen als de machtigingen worden ingetrokken. De rekeninghouder dient er te allen tijde voor te zorgen, dat de budgetbeheerrekening een toereikend saldo heeft om de overeengekomen betalingen ten laste van deze rekening te kunnen verrichten.
De rekeninghouder is verplicht om wijzigingen die van belang zijn voor de uitvoering van het budgetbeheer direct aan de budgetbeheerder door te geven.
 
Artikel 8 Vergoeding
De budgetbeheerder is gerechtigd voor de uitvoering van de werkzaamheden een vergoeding in rekening te brengen.
 
Artikel 9 Registratie persoonsgegevens
Op deze persoonsregistratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 
Artikel 10 Klachten
in eerste aanleg kunt u bij van Overbeek Support v.o.f. uw klacht indienen, indien dit niet naar een bevredigind resultaat leid kunt u uiteraard altijd uw klachten bij de rechtbank indienen.

Artikel 11 Geschenken:
We nemen, behoudens kleine attenties geen geschenken aan